వరుసపెట్టి వైసీపీ లిడర్లను ఏకిపారేసిన అమరావతి మహిళా రైతు..

వరుసపెట్టి వైసీపీ లిడర్లను ఏకిపారేసిన అమరావతి మహిళా రైతు..

Banner Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *